PALAPA INTERNATIONAL MAKEUP AND HAIR ARTIST

Algemene voorwaarden PALAPA, gevestigd te Amsterdam

Palapa Make-up Artist is gevestigd in Amsterdam en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34310649. De hieronder genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Palapa Make-up Artist en haar opdrachtgevers. Palapa Make-up Artist accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 1: Algemeen
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten.

Artikel 2: Tarieven
Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 6% en/of 21% BTW.

2.1 Palapa Make-up Artist kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt, of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij het per uur boeken van een visagist geldt het uurtarief. De visagist/hairstylist wordt in dit geval geboekt voor een halve of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

2.2 Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief echter met bijtelling van 50%.

2.3 Voor werkzaamheden van de visagist/hairstylist tussen 24:00 en 08:00 uur zal Palapa Make-up Artist 200% van het basis uurtarief berekenen.

Artikel 3: Voorbereidende vergaderingen

In het geval van een vergadering/kennismaking niet plaatsvindend ten kantore van Palapa Make-up Artist of buiten de woonplaats van de Make-up Artist worden gemaakte openbaar vervoerskosten, taxi of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,19 per kilometer gefactureerd.

Besprekingen korter dan 2 uur, voorafgaand aan een boeking zullen NIET in
rekening worden gebracht.

Artikel 4: Reiskostenvergoeding

4.1 De door de Make-up Artist gemaakte reiskosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor de rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op gemaakte openbaar vervoerskosten, taxi of in het geval van reizen met de auto een kilometervergoeding à € 0,19 per kilometer.

4.2 Reiskosten voor werkzaamheden in het buitenland zijn tevens volledig voor de rekening van de opdrachtgever inclusief eventuele kosten voor overnachtingen in een hotel, eten en drinken tenzij schriftelijk anders overeengekomen door opdrachtgever en Palapa Make-up Artist.

Artikel 5: Annulering

5.1 Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 90ste dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd.

Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever het volgende percentage annuleringskosten verschuldigd:
a) Bij annulering vanaf de 90ste dag tot de 60e dag voor de opdacht 50%.
b) Bij annulering vanaf de 60e dag tot de30e dag voor de opdracht 75%.
c) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de dag voor de opdracht het volledige factuurbedrag.

5.2 Wanneer de opdrachtgever het geboekte bruidsarrangement, waar korting bij is verleend, annuleert na plaatsvinden van de proefsessie wordt deze korting verrekend met het te restitueren bedrag of is opdrachtgever de reeds verrekende korting verschuldigd aan Palapa Make-up Artist.

5.3 In geval van overmacht w.o. ziekte van de Make-up Artist zal Palapa Make-up Artist in overleg met de opdrachtgever een andere Make-up Artist inzetten. Palapa Make-up Artist kan te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast.

Artikel 6: Mooi weer boekingen

Indien de opdrachtgever bij boeking duidelijk heeft aangegeven dat het een mooi
weer boeking betreft, kan deze eenmalig kosteloos worden geannuleerd. Bij een
tweede annulering van een boeking is 50% van het standaardtarief verschuldigd,
bij een derde annulering is 100% van het standaardtarief verschuldigd.

Artikel 7: Betaling/Reservering van de opdrachten

6.1 Wijze van betaling en reservering: De boeking is pas definitief indien het volledige factuurbedrag voldaan is. Indien het totale factuurbedrag niet is voldaan 14 dagen na ontvangst van de factuur zal de boeking automatisch geannuleerd worden door Palapa Make-up Artist.

6.2 Reclamaties ten opzichte van de factuur: De opdrachtgever dient binnen 8 dagen schriftelijk + telefonische melding gemotiveerd in te gaan op de toegezonden factuur. Na deze termijn wordt hij geacht in te stemmen met de inhoud van de factuur.

6.3 Overschrijding genoemde betalingstermijn: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn bij artikel 6.1 is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd over het gehele gefactureerde bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

6.4 Kosten van invordering: Alle kosten van invordering bij verzuim van betaling door opdrachtgever, zowel buitengerechtelijk als rechtelijk, komen ten laste van opdrachtgever. Deze worden op een minimum gesteld van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

7.1 Nakoming van de afspraken: Palapa Make-up Artist is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer visagist/hairstylist bij enige afspraak die al dan niet door tussenkomst van Palapa Make-up Artist tussen opdrachtgever en visagist/hairstylist tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt.

7.1 b Schade aan opdrachtgever: Palapa Make-up Artist is niet aansprakelijk voor schade die aan de opdrachtgever wordt toegebracht door een visagist/hairstylist, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de visagist/hairstylist. De opdrachtgever dient binnen 48 uur hiervan telefonisch en schriftelijke melding te maken. Is hier sprake van opzet of grove schuld dan zal de opdrachtgever dit bij de visagist/hairstylist verhalen.

7.2 Schade aan opdrachtgever door Palapa Make-up Artist: Palapa Make-up Artist is niet aansprakelijk voor schade die aan opdrachtgever wordt toegebracht door Palapa Make-up Artist, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Palapa Make-up Artist.

7.3 Vrijwaring door opdrachtgever: Opdrachtgever vrijwaart Palapa Make-up Artist van aanspraken in verband met schade die aan derden is toegebracht door Palapa Make-up Artist of de visagist/hairstylist in uitvoering van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Palapa Make-up Artist of de visagist/hairstylist.

Artikel 9: Boekingen via management
Opdrachten worden uitsluitend geboekt via het management van Palapa Make-up Artist. Visagisten en andere professionals behorend tot het team van Palapa Make-up Artist mogen niet direct worden benaderd door directe klanten en partners van Palapa Make-up Artist zonder Palapa Make-up Artist daar in te erkennen. Indien dit wel gebeurd behoudt Palapa Make-up Artist het recht om het verschuldigde commissiebedrag van 20% over het gehele tarief te factureren aan de in gebreke gebleven opdrachtgever.

Artikel 10: Klachten over visagist / weigering
De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Palapa Make-up Artist, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

Artikel 11: Geschillenregeling
Op alle overeenkomsten ontstaan uit een bij Palapa Make-up Artist geplaatst opdracht, worden beoordeeld naar Nederlands recht.

Artikel 12: Vrij werk en testshoots
Als Palapa zijn medewerking verleend heeft aan testshoots of vrij werk,
mag dit materiaal niet gebruikt worden voor commerciele doeleinden of publicatie
zonder voorafgaand overleg met Palapa.

 

 

 

 

Contact:

0031 (0) 6 30522467
0031 (0) 6 43063411

Mail:
Info Request
or go to the contact page

Social Media:

Facebook Fanpage - Palapa International Makeup and Hair ArtistPinterest - PalapaFacebook - PalapaTwitter - bypalapaYou Tube - Palapa

Clients:

Pearl Jozefzoon, Ruth Jacott, Pierre Gauthier, Marcel Wanders, Magnetic Nails, Albert Verlinde Entertainment, Royal Ballet of Flanders, Waternet, Sony Music, GMG Music, Bijenkorf, Sauna Zwaluwhoeve, Performer Magazine, Ronald Kolk, Sittah